Yasaklı Sitelere Giriş

İnternette yasaklı sitelere giriş için çeşitli yöntemler var.

1- Yasaklı Sitelere Giriş Siteleri

2- Yasaklı Sitelere Giriş Programları

3- Dns ve Proxy Ayarları

4- İnternet Tarayıcı Eklentileri

Google Yasaklı Sitelere Giriş Ma­sa­üs­tü ve dizüstü bil­gi­sa­yar­lar­dan, IOS ve An­dro­id iş­le­tim sis­te­mli te­le­fon­la­ra ka­dar tüm ci­haz­lar­da yapacağınız kü­çük de­ği­şik­lik­ler­le internette ya­saklı sitelere giriş yapabiliyorsunuz. Bu yazıda tanıtacağımız en et­ki­li yön­tem­ler­den bi­risi DNS ayar­la­rı­nın de­ği­şik­li­ği, diğer bir yöntem ise Google Chrome tarayıcı eklentisi.

DNS AYARI DE­Ğİ­ŞTİRME

Özel­lik­le ma­sa­üs­tü ve lap­top bil­gi­sa­yar­lar­da kul­la­nı­lan yön­te­min adı DNS ayar­la­rı­nın de­ği­şik­li­ği. Bu­nun için Baş­lat>Ayar­lar>De­ne­tim Ma­sa­sı kıs­mı­na gi­re­rek Ağ Ayar­la­rı bö­lü­mün­den Ye­rel Ağ Bağ­lan­tı­sı Du­ru­mu pen­ce­re­si­ açı­lı­yor. Da­ha son­ra İn­ter­net Pro­to­ko­lü sü­rüm 4 (TCP/IPv4) se­çe­ne­ği­ne çift tık­la­nı­yor. Ardın­dan Ge­nel sek­me­si al­tın­da ‘A­şa­ğı­da­ki DNS su­nu­cu ad­res­le­ri­ni kul­la­n’ bö­lü­mü ak­ti­ve edi­le­rek, DNS su­nu­cu­su kıs­mı­na 8.8.4.4, di­ğer DNS Su­nu­cu­su bö­lü­mü­ne de 8.8.8.8 ya­zı­la­rak eri­şim sağ­la­na­bi­li­yor.

IP­HO­NE VE IPAD ERİ­Şİ­Mİ

IOS iş­le­tim sis­te­mi olan iP­ho­ne ve İPad için de DNS ayar­la­rı­nı de­ğiş­ti­re­rek eri­şim müm­kün. Bu­nun için Ayar­lar se­çe­ne­ğin­den Wİ-Fİ sek­me­si­ni tık­lı­yo­ruz. Ar­dın­dan ağ bağ­lan­tı­sı­nın özel­lik­le­ri­ni aç­mak için sı­ra­sıy­la sa­tır so­nun­da­ki iko­na ve DNS sek­me­si­ne tık­la­ya­rak 8.8.8.8 yaz­mak eri­şim için ye­ter­li.

AN­DRO­İD TELEFONDA ERİŞİM?

An­dro­id te­le­fon­lar­da 2.8  mb bo­yu­tun­da­ki bir uy­gu­la­ma­yı in­dir­mek ye­ter­li. ‘Hots­pot Shi­eld VPN An­dro­id’ ad­lı uy­gu­la­ma te­le­fo­na in­di­ril­dik­ten son­ra ak­tif ha­le ge­ti­ri­li­yor. Prog­ra­mın iko­nu ye­şi­le dön­dü­ğün­de so­run­suz bir şe­kil­de Twit­te­r’­a gi­riş ya­pı­la­bi­li­yor. Yay­gın kul­la­nı­lan bir di­ğer iş­le­tim sis­te­mi An­dro­id te­le­fon­lar­da prog­ram in­dir­me­den DNS ayar­la­rı­nı de­ğiş­ti­re­rek Twit­te­r’­a gi­riş yap­ma­nız müm­kün. Bu­nun için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar şöy­le:

1 Ayar­lar­dan bağ­lan­tı­lar sek­me­si al­tın­da­ki Wi-Fi’­yi açın.

2 Wi-fi’­nin üze­ri­ne tık­la­ya­rak mo­dem­le­ri gö­rün­tü­le­di­ği­niz ek­ra­na ge­lin. Wi-fi’­ye uzun­ca ba­sın. Kar­şı­nı­za ge­len “Ağ Ya­pı­sı­nı De­ğiş­ti­r”­i se­çin.

3 Ek­ra­n­da­ki ‘ge­liş­miş se­çe­nek­le­ri gös­te­ri­nin’ ya­nın­da­ki ka­re ku­tu­yu işa­ret­le­yin.

4 Se­çe­nek­ler­den IP AYAR­LA­RI­’n­da se­çi­li olan DHCP’­yi STA­TIK ola­rak de­ğiş­ti­rin.

5 DNS 1’e 8.8.8.8, DNS 2’ye ise 8.8.4.4’ü ya­zın.

GOOGLE CHROME TARAYICI EKLENTİSİ İLE PROGRAMSIZ YASAKLI SİTELERE GİRİŞ

İnternet tarayıcınız eğer google chrome ise erişim engelli sitelere direk giriş yapabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken sadece bir seferliğine Zen Mate uygulamasını tarayıcınıza eklenti olarak indirmenizdir. On binlerce kişinin indirdiği bu eklenti sayesinde programsız istediğiniz siteye giriş yapabiliyorsunuz.

Şu ana kadar bir yorum yapıldı.

  1. Emre dedi ki:

    Çok güzel ve yararlı bir site idi konumuza gelecek olursak yasaklı sitelere girişte arkadaşın verdiği örneklerden bende bir tanesini denedim mobil olarak vpn yi denedim ve rahatlıkla sosyal mesyada dolaşabiliyorum…